top of page
Įvadinių vyno kursų paslaugų teikimo taisyklės

SĄVOKOS

Teikėjas – MB Vinisteria, įsikūrusi adresu S. Lozoraičio g. 2B, 11318 Vilnius, juridinio asmens kodas 305687074, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre.

Gavėjas – asmuo, įsigyjantis iš Teikėjo įvadinių vyno kursų paslaugas (toliau – paslaugos).

Taisyklės – šios Įvadinių vyno kursų paslaugų teikimo taisyklės, kuriomis yra nustatomos Gavėjo ir Teikėjo tarpusavio teisės ir pareigos, paslaugų užsakymo, apmokėjimo už jas ir jų teikimo sąlygos, Gavėjo ir Teikėjo atsakomybė bei kitos su paslaugų įsigijimu ir teikimu susijusios nuostatos.

Paslaugų sutartis (toliau – Sutartis) – vadovaujantis šiomis Taisyklėmis tarp Gavėjo ir Teikėjo sudaryta sutartis dėl paslaugų teikimo.

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

Šios Taisyklės yra Gavėjui ir Teikėjui privalomai taikomas teisinis dokumentas.

Gavėjas, sudarydamas Sutartį su Teikėju, patvirtina, kad:

 • yra susipažinęs su Taisyklėmis ir jas suprato;

 • visiškai sutinka su šių Taisyklių taikymu vykdant Sutartį ir įsipareigoja laikytis šių Taisyklių bei tinkamai vykdyti jų reikalavimus;

 • Teikėjas suteikė Gavėjui išsamią informaciją, susijusią su paslaugų prigimtimi, jų teikimo sąlygomis, kaina, terminais, galimomis pasekmėmis, bei kitokią informaciją, turinčią įtakos Gavėjo apsisprendimui įsigyti paslaugas;

 • yra susipažinęs ir sutinka su Teikėjo Privatumo politika;

 • sutinka, kad Teikėjas, vadovaudamasis Privatumo politika, tvarkytų su juo susijusius asmens duomenis (jei Gavėjas yra fizinis asmuo);

 • yra gavęs savo darbuotojų, su kuriais susiję asmens duomenys yra reikalingi tinkamam Sutarties vykdymui, sutikimus, jog Teikėjas, vadovaudamasis Privatumo politika, tvarkytų pateikiamus su jais susijusius asmens duomenis, ir turi šių darbuotojų sutikimus jų duomenis pateikti Teikėjui (jei Gavėjas yra juridinis asmuo). Gavėjas prisiima visą atsakomybę, jei tokių sutikimų neturi;

 • paslaugos yra užsakomos ir Teikėjui teikiant paslaugas dalyvaus tik asmenys, turintys ne mažiau kaip 20 (dvidešimt) metų.

Gavėjas, šiose Taisyklėse nustatyta tvarka pateikdamas Teikėjui asmenų, kurie dalyvaus Teikėjui teikiant paslaugas, (toliau – dalyviai) sąrašą, patvirtina, kad yra gavęs dalyvių sutikimus, jog Teikėjas, vadovaudamasis Privatumo politika, tvarkytų pateikiamus su jais susijusius asmens duomenis, ir turi dalyvių sutikimus šiuos duomenis pateikti Teikėjui. Gavėjas prisiima visą atsakomybę, jei tokių sutikimų neturi.

Teikėjas pasilieka teisę keisti šias Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja iš karto po jų paskelbimo Teikėjo tinklapyje www.vinisteria.com. Jei Gavėjas sudaro Sutartį po Taisyklių pakeitimo paskelbimo, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais.

 

SUTARTIES OBJEKTAS

Gavėjas ir Teikėjas, iki sudarydami Sutartį jiems priimtinomis komunikavimo priemonėmis susitaria dėl paslaugų apimties, paslaugų teikimo pradžios datos ir laiko, paslaugų teikimo vietos (ar platformos, jei paslaugos teikiamos nuotoliniu būdu), paslaugų kainos, dalyvių, taip pat ir kitų jų manymu svarbių paslaugų teikimo sąlygų.

Paslaugos, dėl kurių Gavėjas ir Teikėjas susitarė, yra laikomos Sutarties objektu.

Gavėjui ir Teikėjui susitarus dėl paslaugų, Teikėjas išsiunčia Gavėjui jo nurodytu elektroniniu paštu išankstinę sąskaitą-faktūrą, kurioje nurodoma paslaugų apimtis ir kaina, apmokėjimui.

 

SUTARTIES SUDARYMAS IR GALIOJIMAS

Sutartis laikoma sudaryta ir paslaugos užsakytomis Gavėjui šiose Taisyklėse nustatyta tvarka visiškai apmokėjus Teikėjui pagal jo pateiktą išankstinę sąskaitą-faktūrą ir pateikus apmokėjimo įvykdymą patvirtinantį dokumentą.

Sutartis galioja iki visiško ir tinkamo įsipareigojimų įvykdymo arba iki Sutarties nutraukimo, priklausomai nuo to, kuri sąlyga įvyksta anksčiau.

Sutartis, be kitų šiose Taisyklėse nurodytų pagrindų, gali būti nutraukta abipusiu Gavėjo ir Teikėjo susitarimu.

 

SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

Sutarties kainą sudaro paslaugų kaina, dėl kurios šiose Taisyklėse nustatyta tvarka susitarė Gavėjas ir Teikėjas.

Paslaugas Gavėjas gali įsigyti tik atlikdamas išankstinį apmokėjimą už jas šiose Taisyklėse nurodyta tvarka ir terminais.

Už paslaugų teikimą Gavėjas sumoka Teikėjui ir pateikia apmokėjimo įvykdymą patvirtinantį dokumentą per 3 (tris) darbo dienas nuo išankstinės sąskaitos-faktūros, kurioje nurodoma paslaugų apimtis ir kaina, gavimo dienos, bet visais atvejais likus ne mažiau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki Gavėjo ir Teikėjo sutarto paslaugų teikimo pradžios momento.

Gavėjas už suteiktas paslaugas sumoka Teikėjui mokėjimo pavedimu, pervedant pinigus į Teikėjo pateiktoje išankstinėje sąskaitoje-faktūroje nurodytą Teikėjo banko sąskaitą.

Gavęs apmokėjimo įvykdymą patvirtinantį dokumentą, Teikėjas pateikia Gavėjui sąskaitą-faktūrą.

 

RIBOJIMAI

Paslaugos negali būti užsakomos ir jas teikiant negali dalyvauti asmenys, turintys mažiau nei 20 (dvidešimt) metų. Gavėjas, nurodydamas dalyvius, užtikrina, kad jie yra ne jaunesni nei 20 (dvidešimties) metų, ir prisiima atsakomybę už šios informacijos teisingumą.

Teikiamos paslaugos (įskaitant, bet neapsiribojant, vaizdinę, grafinę ir žodinę informaciją bei medžiagą) ir jų rezultatas yra ir lieka Teikėjo intelektine nuosavybe, kuri vykdant Sutartį nėra perduodama Gavėjui, dalyviams ar kitiems tretiesiems asmenims.

Siekiant apsaugoti Teikėjo intelektinę nuosavybę, be atskirai išreikšto Teikėjo sutikimo paslaugų teikimo metu yra draudžiama daryti vaizdo ir (ar) garso įrašus ir jų kopijas, momentines ekrano kopijas (screenshots), nuotraukas, bet kokiomis techninėmis priemonėmis perimti, fiksuoti ir kopijuoti vaizdą ir (ar) garsą, taip pat juos platinti ir retransliuoti, kitaip skleisti ar padaryti prieinamus tretiesiems asmenims.

 

TEIKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

Teikėjas turi teisę:

 • gauti iš Gavėjo visą reikiamą informaciją, siekiant sąžiningai ir tinkamai suteikti paslaugas;

 • atsisakyti sudaryti Sutartį ir teikti paslaugas, jei Gavėjas už paslaugas neapmoka šiose Taisyklėse numatytais terminais ir tvarka ir nepateikia apmokėjimo įvykdymą patvirtinančio dokumento;

 • bet kuriuo metu atsisakyti sudaryti Sutartį kitais pagrindais;

 • gauti apmokėjimą šiose Taisyklėse nustatytais terminais ir tvarka;

 • atsisakyti teikti paslaugas Gavėjo ir Teikėjo sutartais paslaugų teikimo data ir laiku bei savarankiškai nukelti paslaugų teikimo pradžios datą bent tiek dienų, kiek Gavėjas vėlavo apmokėti už paslaugas ar pateikti apmokėjimo įvykdymą patvirtinantį dokumentą;

 • laisvai pasirinkti Sutarties įvykdymo būdus ir priemones;

 • pasitelkti Sutarčiai vykdyti trečiuosius asmenis. Tokiu atveju už tinkamą Sutarties įvykdymą Gavėjui atsako Teikėjas;

 • po Sutarties sudarymo pakeisti Gavėjo ir Teikėjo sutartą paslaugų teikimo pradžios datą ir (ar) laiką ir siūlyti kitą, kuris (-i) būtų priimtinas (-a) Gavėjui;

 • atsisakyti vykdyti Gavėjo nurodymus ir Sutartį vienašališkai nutraukti, jei Gavėjo nurodymai prieštarauja įstatymams, nusistovėjusioms profesinės veiklos taisyklėms, standartams, profesinės veiklos etikai ar šioms Taisyklėms.

Teikėjas įsipareigoja:

 • teikdamas paslaugas veikti sąžiningai ir protingai, kad tai labiausiai atitiktų Gavėjo interesus;

 • užtikrinti, kad paslaugų teikimo metu turės tinkamą techninę ir programinę įrangą bei sąlygas, kad galėtų tinkamai suteikti paslaugas;

 • nedelsdamas informuoti Gavėją apie objektyvias aplinkybes, trukdančias ar galinčias sutrukdyti vykdyti Sutartį;

 • gerbti Gavėjo ir jo nurodytų dalyvių privatumą ir saugoti jų duomenis taip, kaip to reikalauja Teikėjo Privatumo politika ir galiojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai.

Teikėjas turi ir kitas teises ir pareigas, numatytas šiose Taisyklėse bei galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 

GAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

Gavėjas turi teisę:

 • įsigyti paslaugas laikydamasis šių Taisyklių, Teikėjo Privatumo politikos, galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Teikėjo rekomendacijų;

 • gauti iš Teikėjo reikiamą informaciją, susijusią su paslaugų teikimu;

 • bet kuriuo metu atsisakyti sudaryti Sutartį;

 • gauti paslaugas, atitinkančias šių Taisyklių reikalavimus ir Gavėjo bei Teikėjo susitarimą;

 • ne vėliau kaip likus 2 (dviem) darbo dienoms iki Gavėjo ir Teikėjo sutarto paslaugų teikimo pradžios momento pranešti apie Gavėjo ir Teikėjo sutarto dalyvių sąrašo pasikeitimą neviršydamas sutarto dalyvių skaičiaus;

 • ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Gavėjo ir Teikėjo sutarto paslaugų teikimo pradžios momento siūlyti pakeisti Gavėjo ir Teikėjo sutartą paslaugų teikimo pradžios datą ir (ar) laiką į vėlesnį Teikėjui priimtiną.

Gavėjas įsipareigoja:

 • Laiku pateikti teisingą tinkamam paslaugų suteikimui reikalingą informaciją. Gavėjui pateikus netikslią informaciją ar nepateikus jos laiku, Teikėjas neatsako už dėl šios priežasties kilusius padarinius;

 • užtikrinti, kad dalyviai paslaugų teikimo metu turės tinkamą techninę ir programinę įrangą bei sąlygas, kad galėtų dalyvauti Teikėjui teikiant paslaugas;

 • laiku apmokėti Teikėjui už paslaugas šiose Taisyklėse numatytais terminais ir tvarka.

Gavėjas turi ir kitas teises ir pareigas, numatytas šiose Taisyklėse bei galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 

ATSAKOMYBĖ

Atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šias Taisykles. Gavėjas ir Teikėjas įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos vienas kitam ar apsunkintų įsipareigojimų įvykdymą.

Teikėjo atsakomybė:

 • Jei, po Sutarties sudarymo Teikėjui pakeitus Gavėjo ir Teikėjo sutartą paslaugų teikimo pradžios datą ir (ar) laiką ir pasiūlius kitą, Gavėjas atsisako arba per Teikėjo siūlyme nurodytą atsakymo pateikimo terminą jo nepateikia, laikoma, kad Sutartis yra nutraukta Gavėjo ir Teikėjo susitarimu. Tokiu atveju Teikėjas per 10 (dešimt) darbo dienų įsipareigoja grąžinti Gavėjui visą iš jo gautą apmokėjimo už paslaugas sumą į banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimo pavedimas.

 • Jei Teikėjas dėl techninių kliūčių ar problemų, už kurias tiesiogiai atsakingas yra jis:

  • neturi galimybės tinkamai suteikti paslaugas dalyviams, o Gavėjas nesutinka Gavėjo ir Teikėjo sutartos paslaugų teikimo datos ir (ar) laiko perkelti į kitą Šalims tinkamą, paslaugos yra laikomos nesuteiktomis, o Teikėjas per 10 (dešimt) darbo dienų privalo grąžinti Gavėjui visą iš jo gautą apmokėjimo už paslaugas sumą į banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimo pavedimas;

  • neturi galimybės tinkamai suteikti paslaugų vienam ar keliems dalyviams, Sutarties kaina mažinama proporcingai negalėjusių dalyvauti dalyvių skaičiui, ir Teikėjas per 10 (dešimt) darbo dienų į Gavėjo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimo pavedimas, privalo grąžinti Gavėjui sumą, kuria buvo sumažinta Sutarties kaina.

 • Jei Teikėjas per šiose Taisyklėse nustatytą terminą negrąžina Gavėjui jam priklausančios sumos, Gavėjas iki pavedimo gavimo momento gali pareikalauti mokėti 0,02% dydžio delspinigius nuo vėluojamos sumokėti sumos už kiekvieną termino praleidimo dieną.

 • Teikėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai atsiranda dėl to, kad Gavėjas nesusipažino su šiomis Taisyklėmis ar jam pateiktomis Teikėjo rekomendacijomis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

 • Teikėjas neatsako už Sutarties nevykdymą ar netinkamą įvykdymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl aplinkybių, kurių Teikėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure). Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, Gavėjas ir Teikėjas tarpusavio susitarimu gali nutraukti Sutartį.

Gavėjo atsakomybė:

 • Vienam, keliems ar visiems dalyviams Gavėjo ir Teikėjo sutartu paslaugų teikimo pradžios momentu neatvykus (neprisijungus), dalyvaujant ne visą laiką ar Teikėjui teikiant paslaugas nedalyvaujant apskritai, jei priežastis nėra susijusi su techninėmis kliūtimis ar problemomis, už kurias tiesiogiai atsakingas yra Teikėjas, laikoma, kad Teikėjas suteikė Sutartyje numatytas paslaugas tinkamai ir visa apimtimi. Tokiu atveju apmokėjimas už paslaugas Gavėjui nėra grąžinamas.

 • Jei Gavėjas bet kuriuo metu po Sutarties sudarymo nurodo, kad paslaugų gauti jis nepageidauja ar bet kokiu kitu būdu ar forma atsisako paslaugų, apmokėjimas už paslaugas Gavėjui nėra grąžinamas.

Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tik tiesioginius nuostolius.

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Taisyklėms ir Sutarčiai taikoma ir jos aiškinamos pagal Lietuvos Respublikos teisę.

Bet kokie nesutarimai, ginčai ar reikalavimai, kylantys tarp Gavėjo ir Teikėjo dėl Sutarties ar šių Taisyklių, sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, Gavėjo ir Teikėjo ginčai sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

Gavėjas ir Teikėjas susirašinėja lietuvių kalba, išskyrus tuos atvejus, kai yra susitariama susirašinėti kita jiems priimtina kalba.

Teikėjas visus pranešimus ir kitą informaciją Gavėjui siunčia jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Ši laikoma gauta Pirkėjo praėjus 1 (vienai) valandai nuo jos išsiuntimo momento.

Jei pasikeičia Gavėjo elektroninis paštas ar kita kontaktinė informacija, Gavėjas apie tai turi informuoti Teikėją pranešdamas ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną. Jei Gavėjui nepavyksta laikytis šių reikalavimų, jis neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei Teikėjo veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jam duomenimis, prieštarauja šių Taisyklių ar Sutarties sąlygoms arba Gavėjas negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Gavėjas siunčia Teikėjui jo elektroninio pašto adresu info@vinisteria.com arba užpildydamas formą Teikėjo tinklapio www.vinisteria.com skiltyje Susisiekite.

Pardavėjas neatsako už jokius internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Pirkėjas negauna elektroninių laiškų iš Pardavėjo.

 

Šios Taisyklės paskutinį kartą atnaujintos 2021-03-03.

bottom of page