top of page

Privatumo politika

MB Vinisteria (toliau – Vinisteria) yra šioje įmonėje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

Ši privatumo politika (toliau – Politika) nustato Vinisteria asmens duomenų tvarkymo tikslus, teisėtumo sąlygas, Vinisteria tvarkomus asmens duomenis, jų kilmę, saugojimo terminus, duomenų subjektų teisų įgyvendinimo tvarką, duomenų gavėjus.

 

Vinisteria tvarko asmens duomenis vadovaudamasi taikomais teisės aktais, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (2016/679) bei Lietuvos nacionalinius asmens duomenų apsaugos klausimus reglamentuojančius teisės aktus, taip pat šia Politika.

 

Politika yra taikoma bet kokiems asmens duomenims, kuriuos suteikiate Vinisteria ir bet kokiems asmens duomenims, kuriuos Vinisteria gauna iš kitų šaltinių. Politika nėra sutartis ir nė vienai iš šalių nesukuria teisių ir pareigų, išskyrus numatytas asmens duomenų apsaugą reguliuojančiuose teisės aktuose.

 

Atidžiai perskaitykite šią Politiką, nes kiekvieną kartą susisiekdami su Vinisteria, užsisakydami prekes ar paslaugas iš Vinisteria, taip pat lankydamiesi interneto svetainėje www.vinisteria.com,  sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Politikoje. 

 

Subjektas, atsakingas už Jūsų asmens duomenis

MB Vinisteria, įmonės kodas 305687074, adresas S. Lozoraičio g. 2B, 11318 Vilnius, telefono numeris +370 656 06 295, el. paštas info@vinisteria.com.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Vinisteria gali tvarkyti asmens duomenis tik vykdydama savo veiklą ir tik tuos asmens duomenis, kurie yra būtini Vinisteria veiklos vykdymui:

 • komunikavimui;

 • sutarčių administravimui ir vykdymui, prekių tiekimui ir paslaugų teikimui bei siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį;

 • siekiant sužinoti, kaip yra naudojamasi Vinisteria interneto svetaine, turint tikslą ją tobulinti, kurti ir pasiūlyti naują turinį, produktus bei paslaugas;

 • tiesioginės rinkodaros tikslais;

 • teisės aktų reikalavimų įgyvendinimui.

Kai pateikiate asmens duomenis Vinisteria, Vinisteria juos naudoja duomenų gavimo metu nurodytais tikslais arba tikslais, kurie akivaizdūs, atsižvelgiant į duomenų rinkimo kontekstą, pavyzdžiui, teikiant prekių ar paslaugų užsakymą, užsisakant prekių ar paslaugas sudarančių elementų pristatymo paslaugą ir kt.

 

Atvejai, kai Vinisteria tvarko asmens duomenis

Asmens duomenis Vinisteria tvarko ir Politikos sąlygas taiko šiais atvejais:

 • kai susisiekiate su Vinisteria elektroniniu paštu, užpildydami formą www.vinisteria.com, žinute socialiniuose tinkluose ar telefonu, nepriklausomai nuo naudojamo įrenginio;

 • kai su Vinisteria sudarote sutartį dėl prekių ar paslaugų įsigijimo ar kitais atvejais perkate ar užsisakote prekes ar paslaugas;

 • kai lankotės Vinisteria interneto svetainėje www.vinisteria.com.

 

Vinisteria tvarkomi asmens duomenys

Vykdydama aukščiau nurodytą veiklą, Vinisteria gali tvarkyti šiuos asmens duomenis:

 • kontaktinius duomenis, pvz., vardą, pavardę, pareigas, telefono numerį, el. pašto adresą, gyvenamosios vietos adresą, pristatymo adresą, pašto kodą;

 • komunikacijos turinį su kontaktiniais duomenimis;

 • pageidavimus bendravimui, pvz., informaciją apie tai, kokius naujienlaiškius norite gauti;

 • žemiau nurodytus su lankymusi Vinisteria interneto svetainėje susijusius duomenis.

 

Jeigu Vinisteria yra teikiama asmeninė informacija apie kitus asmenis, tokius kaip Jūsų darbuotojams ar galutiniams paslaugų ar prekių gavėjams priklausantys asmens duomenys, Jūs privalote gauti jų sutikimą prieš pateikdami šią informaciją Vinisteria.

 

Kontaktinių asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu

Vinisteria, siekdama informuoti savo klientus ar suinteresuotus asmenis apie naujienas ir kitą informaciją, Vinisteria prekes ir paslaugas, pasiūlymus, renginius ir pan., tvarko Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu.

Vinisteria tvarko Jūsų kontaktinius asmens duomenis teisėto intereso ir (ar) Jūsų sutikimo pagrindu. Šiuos duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu Vinisteria tvarko tik tuo atveju, jei sudarydami sutartį su Vinisteria ar kitais atvejais Jūs aiškiai išreiškėte sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo.

 

Kiekvieną kartą siunčiant tiesioginės rinkodaros pranešimą, Jums bus suteikiama galimybė atsisakyti tiesioginės rinkodaros pranešimų, pranešant apie tai nurodytu el. paštu ar kitais būdais, nurodytais šioje Politikoje.

Duomenys apie naudojimąsi Vinisteria interneto svetaine

Vinisteria taip pat gali rinkti informaciją apie svetainės www.vinisteria.com lankytojų įrenginį ir naršyklę, IP adresą ir vietą, reklamavimo identifikatorių (IDFA), apsilankymo datą ir laiką, apsilankymo trukmę, nukreipimo šaltinį ir svetainės naršymo būdus bei veiksmus. Tokie duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu. Daugiau apie tai skaitykite skiltyje „Slapukų naudojimas“.

 

Asmens duomenys, kurie pateikiami skundu ar paklausimu

Vinisteria tvarko asmens duomenis, kurie yra pateikiami kartu su asmenų skundais ar paklausimais. Šie asmens duomenys yra tvarkomi skundų ar paklausimų administravimo tikslais.

​​​​

Asmens duomenų atskleidimas

Vinisteria gali atskleisti Jūsų asmens duomenis, jeigu:

 • to reikalauja įstatymai ar kiti teisės aktai;

 • atsakant į oficialias valstybės institucijų užklausas ar reikalavimus;

 • kai atskleidimas yra būtinas užkirsti kelią finansinei ar kitokiai žalai;

 • tiriant neteisėtus veiksmus;

 • perleidžiant visą arba dalį Vinisteria verslo;

 • vykdant įmonės auditą ar tiriant skundus.

​​

Asmens duomenų saugumas

Asmens duomenų saugumo užtikrinimas yra Vinisteria prioritetas. Dėl šios priežasties Vinisteria įgyvendina vidines technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo praradimo, netinkamo naudojimo, pakeitimo ir sunaikinimo. Prie asmens duomenų prieigą turi ir su jais susipažinti gali tik įgaliotas Vinisteria personalas, kuris yra tinkamai informuotas, kaip užtikrinti asmens duomenų saugumą.

 

Nors Vinisteria ir įgyvendina vidines technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis, atkreiptinas dėmesys, kad nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra absoliučiai saugūs. Dėl šios priežasties perduodami bet kokią informaciją prisiimate ir su jos perdavimu susijusią riziką. Tačiau gavusi informaciją, kurią sudaro ir asmens duomenys, Vinisteria taikys aukščiau nurodytas priemones tokių duomenų atžvilgiu.

 

Asmens duomenų saugojimo terminai

Vinisteria asmens duomenis saugo ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ir galiojantys teisės aktai.

 

Duomenų subjektų teisės

Jūs turite galimybę pasinaudoti žemiau išvardintomis duomenų subjekto teisėmis. Tam tikrais atvejais šių teisių įgyvendinimas gali būti ribojamas arba Vinisteria gali atsisakyti tenkinti Jūsų prašymą, kai, pavyzdžiui, Jūsų prašymas prieštarauja teisės aktams.

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę kreiptis į Vinisteria dėl šių klausimų, susijusių Jūsų asmens duomenų tvarkymu:

 • gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;

 • susipažinti su savo asmens duomenimis;

 • reikalauti ištaisyti arba papildyti neišsamius duomenis;

 • reikalauti ištrinti duomenis;

 • apriboti duomenų tvarkymą;

 • nesutikti su duomenų tvarkymu;

 • pasinaudoti teise į duomenų perkeliamumą.

​​

Galite pasinaudoti šiomis teisėmis, taip pat išreikšti savo pageidavimus, nusiskundimus ar klausimus susisiekę su Vinisteria šioje Politikoje pateiktais kontaktais.

 

​​Vinisteria, gavusi Jūsų prašymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir kiekį, nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dvejiems mėnesiams. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Vinisteria informuoja Jus, kaip duomenų subjektą, apie tokį pratęsimą, kartu pateikdama vėlavimo priežastis.

 

Vinisteria gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

 

Kai duomenų subjekto prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, Vinisteria gali atsisakyti imtis veiksmų pagal prašymą.

Jūs taip pat turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

 

Trečiųjų šalių svetainės, paslaugos ir produktai  

Vinisteria svetainėje taip pat gali būti nuorodų į trečiųjų šalių interneto tinklalapius ar jų reklaminiai skydeliai. Atkreipiame dėmesį, kad Vinisteria nėra atsakinga už trečiųjų šalių naudojamus privatumo užtikrinimo principus ir renkamą informaciją. Tad jei paspaudę nuorodą iš Vinisteria interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų Privatumo politika.

 

Slapukų naudojimas

Slapukai (angl. cookies) – tai tam tikra informacija, kuri įrašoma į Jūsų kompiuterį arba mobilųjį prietaisą, jums apsilankius interneto svetainėje. Slapukai leidžia serveriui rinkti informaciją iš naršyklės, todėl jums nereikia jos iš naujo įvesti grįžus į tą interneto svetainę arba naršant nuklydus iš vieno tinklalapio į kitą. Slapukai taip pat padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia slapukai, galite rasti interneto svetainėje www.cookiecentral.com.

 

Su slapukais susijusi informacija nenaudojama jums asmeniškai identifikuoti, o surinktus duomenis Vinisteria kontroliuoja. Tokie slapukai gali būti naudojami čia nurodytiems tikslams pasiekti:

 • kad atpažintume naujus arba esamus vartotojus;

 • kad prisimintume Jūsų ekrano nuostatas, pavyzdžiui, spalvų kontrasto nuostatas arba šrifto dydį;

 • kad prisimintume, ar sutikote, ar ne su slapukų naudojimu šioje svetainėje;

 • kad anonimiškai rinktume statistinę informacija apie tai, kaip ir kokius įrašus Jūs žiūrėjote;

 • kad galėtume rinkti patikimą interneto svetainės naudojimo informaciją, kuri leidžia mums nustatyti, ar svetainė atitinka vartotojų poreikius ir ją atitinkamai patobulinti;

 • kad išsiaiškintume, kokiuose tinklalapiuose lankotės ir kokias naudotojų privatumo apsaugos priemones naudojate.

 

Vinisteria svetainėje naudojami slapukai:

 • Techniniai slapukai - Padeda rodyti Vinisteria svetainę, padeda užtikrinti jos funkcionalumą. Šie slapukai yra būtini tinkamam mūsų svetainės funkcionavimui.

 • Rinkodaros slapukai - Naudojami lankytojams stebėti, šiems lankantis įvairiose interneto svetainėse. Jie leidžia rodyti tas reklamas, kurios yra aktualios konkrečiam lankytojui, galinčios jį ne tik sudominti, bet ir būti iš tiesų naudingomis.

  • collect - Naudojamas siunčiant duomenis į „Google Analytics“ apie lankytojo įrenginį ir elgseną. Leidžia stebėti lankytojų naršymo ypatumus, šiems naudojantis įvairiais įrenginiais ir rinkodaros kanalais. Galioja iki sesijos pabaigos.

  • impression.php/# - Naudojamas siekiant bendrinti turinį „Facebook“. Galioja iki sesijos pabaigos.

  • fr - „Facebook“ naudojamas slapukas, leidžiantis rodyti reklamą. Saugomas 3 mėnesius.

 • Statistiniai slapukai - Naudojami siekiant įgyti informacijos apie tai, kaip svetainės lankytojai naudoja svetainę ir pritaikyti ją Jūsų poreikiams. Slapukai gali rinkti duomenis apie Jūsų apsilankymų skaičių, peržiūrėtus puslapius, svetainėje atliekamus veiksmus, šių veiksmų datą ir laiką, taip pat Jūsų apsilankymo dažnumą, paspaudimų skaičių tam tikrame puslapyje, naudotus paieškos žodžius ir kt. Šiems veiksmams atlikti Vinisteria svetainėje yra naudojamas Google Analytics. Atkreipiame dėmesį, jog esame įjungę IP anonimizavimą, kuris reiškia, jog „Google“ sutrumpins Jūsų IP adresą ir tokiu būdu užtikrins anonimiškumą. Šiuos duomenis naudojame išskirtinai tam, kad galėtume įvertinti Jūsų svetainės naudojimo įpročius. Daugiau apie Google Analytics privatumo politiką galite perskaityti apsilankę adresu: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

  • _ga_gid - Užregistruoja unikalų ID numerį, kuris vėliau naudojamas generuojant statistinius duomenis apie tai, kaip lankytojas naršo svetainėje._ga slapukas galioja 2 metus, _gid slapukas galioja iki sesijos pabaigos.

  • _gat - Naudojamas užklausų skaičiaus ribojimui. Galioja iki sesijos pabaigos.

 

Vinisteria svetainėje slapukus galite lengvai priimti arba atmesti pasirinkę vieną iš šių variantų:

 • Sutinku su visais slapukais;

 • Sutinku tik su slapukais, kurie yra būtini šiai svetainei, o su kitais slapukais nesutinku.

 

Kai naudojate naršyklę Vinisteria teikiamam turiniui pasiekti, visada galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: 

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

 

Tačiau norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

Pakeitimai

Ši Politika gali būti keičiama. Atlikus pakeitimus, naujausia Politikos versija bus patalpinta Vinisteria svetainėje, nurodant paskutinio pakeitimo datą.

Politika paskutinį kartą atnaujinta 2021-03-02.

 
bottom of page